Algemene voorwaarden GO Color

Artikel 1: Definities

In deze algemene rate my paper voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: de GO Color, een loopevenement van 5 km waarbij de deelnemer op vooraf bepaalde punten begooid wordt met kleurpoeder. Tevens inbegrepen zijn activiteiten op het evenemententaerrein.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement zowel op individuele edit my essay basis als via sponsoring van een bedrijf.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

4. Organisator: de rechtspersoon (stichting We GO Together) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de website van de GO Color.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt direct op de website gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden de gewijzigde voorwaarden. Indien de deelnemer de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij zijn deelname aan het evenement te staken. Er vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats.

Artikel 2: Toegangsbewijs

2.1 Deelname aan het  evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd toegangsbewijs.

2.2 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de deelnemer ter beschikking is gesteld, is de deelnemer verantwoordelijk voor het risico op verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Er is geen recht op restitutie van inschrijfgelden.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot één persoon.

2.4 De organisator behoudt zich het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de deelnemer is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden.

2.5 Bij aankoop door de deelnemer van een e-ticket voor het evenement van de organisator wordt de betaling voor dit toegangsbewijs afgehandeld door een derde partij. Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de deelnemer als koper van het toegangsbewijs. Op een e-ticket zijn dan zowel de algemene (betalings-)voorwaarden van de desbetreffende partij van toepassing alsook de algemene voorwaarden van de organisator.

 

Artikel 3: Deelname

3.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt dan wel onder begeleiding van ouders deelneemt.

3.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

3.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.

3.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.

3.5 Indien de deelnemer verhinderd is aan het GO Color evenement deel te nemen, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

3.6 De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele GO Color af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

3.7 In geval van een in 2.6 genoemde calamiteit of extreme weersomstandigheid, wordt de GO Color 7 dagen verplaatst. Mocht er die dag onverhoopt opnieuw sprake zijn van een calamiteit of extreme weersomstandigheid, dan blijft het toegangsbewijs één jaar geldig voor deelname aan de volgende editie van de GO Color.

3.8 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

3.9 Indien het evenement of bepaalde onderdelen van het evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden.

3.10 Het is niet toegestaan de GO Color anders dan lopend / rennend te volbrengen.

3.11 Het is niet toegestaan voor een loper om zich te laten begeleiden door een fietser, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de organisatie.

3.12 Mindervalide deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel zijn toegestaan op het parcours, al dan niet voortbewogen door een begeleider. Eventueel kan de organisatie besluiten mindervalide deelnemers apart te laten starten.

3.13 Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

3.14 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk of via het internet bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.

3.15 Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video en dergelijke voor promotionele en/of redactionele doeleinden.

3.16 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur van stichting We GO Together.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste van het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

4.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychisch als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

4.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6: Opvolgen instructies

6.1 Instructies van de organisator, verkeersregelaars, politie en/of medisch personeel moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproutes te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan verwijdering uit het evenement tot gevolg hebben.

Artikel 7: Verkeersregels

7.1 De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting We GO Together ontheffing verleend is.

Artikel 8: Verboden artikelen

8.1 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, dranken ,etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder -maar niet beperkt tot- spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar -of in het bezit te hebben op- de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor -of gedurende het evenement- , op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

8.2 De deelnemer die artikel 9.1 overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang tot het evenement worden ontzegt zonder recht op restitutie van inschrijfgelden, of kan van het evenement worden verwijderd of overgedragen aan de Politie.

Artikel 9: Diskwalificatie

9.1 De organisator houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel dit nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisator een deelnemer teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrustopwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere deelnemers, omwonenden en bezoekers. Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisator gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen. De deelnemer die (verdere) toegang tot het evenement is ontzegt of van het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt.

Artikel 10: Film- en videobeelden

10.1 Registratie van het evenement op een professionele en/of commerciële wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator, in welke vorm dan ook, waaronder inbegrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeld opnamen, is verboden, alsook nadruk en/of overname uit posters, flyers of ander drukwerk.

Artikel 11: Eigen risico

  1. 1 In navolging van artikel 3, lid 3.13, is het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt op eigen risico. Mede te verstaan de route van en naar de entree van het evenement alsook het bijwonen van het evenement, geschiedt door de deelnemer op eigen risico. De organisator kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van schade geleden door de deelnemer, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van de organisator.

11.2 In het geval van schade, een ongeval of diefstal van eigendommen kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Deelnemer dient hiervoor zelf een verzekering te hebben afgesloten.

11.3 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij door kleurpoeder veroorzaakte schade aan kleding, eigendommen en/of haar. De deelnemer is bij voorbaat op de hoogte van dit eventuele risico.

In meer dan 99% van de gevallen is kleurpoeder wasbaar uit kleding, maar dit garanderen wij niet.

Let op met geblondeerd haar, als het poeder nat wordt, en het de kans heeft lang in geblondeerd / met peroxide behandeld haar te trekken is er een kans dat een waas achterblijft.

11.4 De deelnemer is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisator geeft de deelnemer het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

 

Artikel 12: Programma

12.1 De organisator zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor deelnemers en/of derden mocht ontstaan. De organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoering van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het evenemententerrein.

Artikel 13: Nadere voorschriften

13.1 De deelnemer van het evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisator, de exploitanten en/of partners of vrijwilligers van de organisator op het evenement aanwezig, de verkeersregels, beveiliging, politie, brandweer, medisch personeel en/of andere bevoegden.

13.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de deelnemer.

Artikel 14: Overmacht

14.1 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden of andere calamiteiten heeft de organisator het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren.

Artikel 15: Annulering of verschuiving

15.1 De organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals vermeld ik artikel 14, lid 1. In geval van verschuiving of annulering van het evenement zal de organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

15.2 Zoals genoemd in artikel 3, lid 7, wordt het evenement in geval van overmacht zoals benoemd in artikel 14, lid 1, zeven dagen later opnieuw georganiseerd.

15.3 Bij een tweede annulering van het evenement in geval van overmacht zoals benoemd in artikel 14, lid 1, wordt het evenement definitief geannuleerd. Het toegangsbewijs blijft voor de deelnemer één jaar geldig en geeft recht op deelname aan een volgend, soortgelijk, evenement georganiseerd door de organisator.

15.4 Restitutie van inschrijfgelden vindt niet plaats.

 

Artikel 16: Beeld- en geluidsopnamen

16.1 In navolging van artikel 3, lid 15, is de organisator gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de deelnemers en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement of het bezoeken van het evenement of het betreden van de locatie van het evenement verleent de deelnemer onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voorgenoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan zonder dat de organisator enige vergoeding aan de deelnemer of bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

16.2 De deelnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de deelnemer enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hier zonder enige beperking over aan de organisator en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrecht en zal daar geen beroep op doen.

Artikel 17: Alcohol

17.1 Het evenement is voor alle leeftijden. Tijdens het evenement zal er licht-alcoholische drank aanwezig zijn, maar er zal enkel worden geschonken aan diegene die 18 jaar en ouder zijn. De organisator houdt zich het recht voor diegene die zich niet aan deze regel houden van het terrein te verwijderen en over te dragen aan de Politie en eventueel te laten beboeten.

Artikel 18: Identificatie

18.1 De deelnemer is verplicht zich te kunnen identificeren om de organisator in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichtingen van het niet verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 19: Aanbod standhouders op het evenement

19.1 De deelnemer van het evenement kan op dat evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden en/of standhouders, zoals drank en/of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten of aanbieders van kermisattracties. Hoewel de organisator deze standhouders met zorg uitkiest, is de organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de deelnemer en deze derde partij. De organisator van het evenement is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het door de deelnemer aankopen of afnemen van een product en/of dienst. De deelnemer vrijwaart de organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de deelnemer en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn opvraagbaar bij deze derde partij.

Artikel 20: Informatie op de website

20.1 Hoewel de organisator grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de website besteed, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik daarvan.  Voor zover er links op de website staan naar aanbiedingen, producten, materiaal of een website naar een derde partij, is de organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die link, de toegang en de inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Artikel 21: Aansprakelijkheid voorinformatie

21.1 De organisator is nimmer aansprakelijkheid jegens de deelnemer of derden, voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige website tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de deelnemer. De organisator en aan haar gelieerde ondernemingen of betrokken derden bij uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de website.

21.2 De organisator garandeert de deelnemer uitdrukkelijk niet dat de website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijke aanvallen van hackers of anderen kan de organisator evenmin instaan dat de website of de door haar gebruikte server steeds vrij zullen zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De deelnemer dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.

Artikel 22: Conversie

22.1 Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

Onze partners

xsarus

©2017 GO Color is een initiatief van Stichting We Go Together
website door XSARUS i.s.m. Wurld